شیوه های ارسال رادیاتور ترمو 500 5پرههزینه ارسال رادیاتور ایران رادیاتور برای تهران و شهرستان 10،000 تومان می باشد
توجه! تحویل دستگاه برای تهران درب منزل و برای شهرستان ها در باربری آن شهر می باشد