شیوه های ارسال رادیاتور اکو 500 7پرههزینه ارسال رادیاتور ایران رادیاتور برای تهران و شهرستان 10،000 تومان می باشد
توجه! تحویل دستگاه برای تهران درب منزل و برای شهرستان ها در باربری آن شهر می باشد